ברית בין הבתרים לפי סודות הזוהר

הבטחת ארץ ישראל בברית בין הבתרים בביאור המקובלים כאשר הקב"ה אמר לאברהם שזרעו יירש הארץ, אברהם שאל בחזרה: "במה אדע כי אירשנה". וכתשובה לזה הקב"ה צוה לאברהם: "קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל". ומתוך מעשהו של אברהם אנו רואים, שהוא הבין את הרמז הטמון בתשובתו של הקב"ה, מפני שהוא לא רק […]